• بیمارستان مدائن تهران
 • مرکز آموزش شهید اسدی کهریزک
 • کانون بازنشستگان ارتش
 • اردوگاه بازنشستگان نوشهر
 • ذوب آهن اصفهان
 • بیمارستان امام علی کرمانشاه
 • ندامتگاه کهریزک
 • شرکت پاک دارو
 • مرکز نگه داری بچه های آسمان
 • دانشگاه علم و صنعت
 • بیمارستان امام حسین ملایر
 • شرکت آهو دشت غزال رجا
 • مرکز توانبخشی شهریار و سامان
 • و..